Thumb 3e05cb4a99019d69e7b178f0bf755584681e954d
3d91f8fbabd6550e735f6fe180dd87683fcb419c

Wim van Buul

Ik collecteer omdat:

ook ik graag een bijdrage wil leveren aan onze leefgemeenschap, waarin veel lotgenoten maar ook ander chronisch zieke mensen, niet meer de mogelijkheid hebben om zonder hulp volop te genieten van de mooie dagelijkse kleine dingetjes in het leven. We zien niet altijd wat er in andermans keukentje gebeurd, maar heb een reuze respect voor al die vrijwilligers, verzorgers, verplegend personeel, specialisten, mantelzorgers, die iedere dag weer opnieuw chronisch zieke mensen weten te ondersteunen op allerlei manieren. Deze mensen en organisaties verdienen veel respect en waardering. Laten we proberen om ze hun werk te kunnen blijven laten doen.

42

donaties

€ 536

ingezameld