Thumb f49a70fcf3103efead11ef44d36a57a3577109aa
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

Sheilah Hoenderken

Ik collecteer omdat:

Ik zelf van kinds af aan een longaandoening heb. Met de juiste medicatie heb ik dit onder controle, hiervoor is veel onderzoek nodig, zodat medicatie en behandelingen blijvend kunnen ontwikkelen!

Tikkie
7

donaties

€ 51

ingezameld