Thumb 6eec61e50dbe47cb92efb593224b31cbd8adb339

Sandra Govers

Ik collecteer omdat Om onderzoek te kunnen blijven doen naar longziekten zoals astma is geld nodig, veel geld. Alle kleine beetjes helpen dus als je het kan missen, doneer! Alvast dank
4 donateurs
€ 30 ingezameld
Stuur een Tikkie