Thumb 6a6bf1f0fd5d7ff448efb7a4ed2077e31cc847b7
Qr
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

joke simon

Ik collecteer omdat:

Ik zelf de longziekte alpha 1 heb.
Voor deze ziekte zijn nog steeds geen medicijnen.

Tikkie
30

donaties

€ 302

ingezameld