Thumb 4134b7b0e5a454efd0afe5d8fb51c794a6e9b7dd

J. Nederlof

Ik collecteer omdat ik al jaren voor het longfonds collecteer en dit jaar op vakantie hoop te zijn in de week dat de collecte is.
52 donateurs
€ 243 ingezameld
Stuur een Tikkie