Thumb 9b288bf0805d698e78c31e7993025697e432649a

Elise de Jager

Ik collecteer omdat

Dit jaar i.v.m. Corona geen huis aan huis collecte, maar wel een digitale collecte.
Zeker nu heeft het longfonds uw steun nodig.
Via bijgaande code kunt u een bijdrage geven, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

Elise de Jager
Hoekwierde 139
Almere

4 donateurs
€ 15 ingezameld