Thumb 5c9a5ba7488a4a5fa108fd3b3fc00b53da7c019b
Qr
2850c3237bf1e299d5fc0e835b5e4a0a2899f58d

a geluk

Ik collecteer omdat:

zo mee mee kan helpen dat deze organisatie hun werk voor medemensen in nood kan voortzetten.

Tikkie
2

donaties

€ 20

ingezameld